Cùng với sự phát triển của Nhà trường, trên 45 năm qua, tổ chức Công đoàn của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Công đoàn trường đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình góp phần xây dựng nhà trường phát triển.

1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động của Nhà trường.

- Tham gia hoạt động chuyên môn.

- Tham gia kiểm tra, phản biện các hoạt động của Phòng, Khoa, và các tổ chức khác.

- Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp với Ban Giám hiệu, các Phòng, Khoa, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với trưởng các Phòng, Khoa, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.

- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Hiện nay, Công đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc có 08 tổ công đoàn với 88 công đoàn viên. Cơ cấu tổ chức gồm:

3.1. Ban chấp hành Công đoàn:

- Ban chấp hành Công đoàn trường và Công đoàn bộ phận đều do Đại hội bầu ra.

- Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

3.2. Văn phòng Công đoàn có các nhiệm vụ:

- Tiếp nhận công văn, giấy tờ, tài liệu, ý kiến của các Công đoàn viên... trình Chủ tịch, Ban chấp hành Công đoàn xem xét và cho ý kiến, gửi công văn tài liệu cho các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Công đoàn để triển khai thực hiện.

- Làm báo cáo của Công đoàn để gửi Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Công đoàn trường, ghi biên bản các cuộc họp Công đoàn khi Công đoàn yêu cầu.

- Dự thảo các quyết định, thông báo của Công đoàn.

- Phối hợp với các tổ Công đoàn triển khai các công tác Công đoàn trường.

- Giải quyết các công việc của Công đoàn, thống kê, báo cáo, chuyển sinh hoạt Công đoàn, kết nạp, kỷ luật, Công đoàn phí.

- Lưu trữ, bảo quản các văn bản, tài liệu của Công đoàn, bảo quản con dấu của Công đoàn, trang thiết bị của văn phòng Công đoàn.

3.3 Các tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn trường:

* Công đoàn bộ phận khối Nghiệp vụ:

- Tổ Công đoàn phòng Tổ chức Hành chính

- Tổ Công đoàn phòng Công tác HSSV

- Tổ Công đoàn phòng Tài chính, Kế toán

* Công đoàn bộ phận khối Đào tạo

- Tổ Công đoàn phòng Đào tạo

- Tổ Công đoàn khoa Khoa học cơ bản

- Tổ Công đoàn khoa Điện - Điện tử

- Tổ Công đoàn khoa Cơ khí động lực

- Công đoàn khoa Cơ khí chế tạo

* Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2015- 2020:

1. Chủ tịch: Đồng chí Đinh Thị Sơn – Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng

2. Phó chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Tiến Tài – Trưởng khoa Cơ khí chế tạo

3. Các ủy viên ban chấp hành:

- Đồng chí: Lương Thị Hạnh - Phó phòng Tổ chức Hành chính

 

- Đồng chí: Đan Hồng Thủy - Phó khoa Khoa học cơ bản

- Đồng chí: Hà Đức Thảo - Phó phòng Công tác HSSV

- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thanh - Giáo viên khoa Khoa học cơ bản

 4. Danh hiệu được tặng thưởng

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc được đánh giá là một trong những Công đoàn có các phong trào thi đua và tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả trong hệ thống Công đoàn ngành Nông nghiệp và đã được các cấp có thẩm quyền tặng thưởng như:

* Công đoàn trường đã được Công ngành Nông nghiệp tặng Cờ thi đua, Bằng khen và hàng năm đều đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh suất sắc”.

* 02 tổ Công đoàn được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

* 100% Công đoàn bộ phận được Công ngành Nông nghiệp tặng Bằng khen.

* 100% tổ Công đoàn được Công ngành Nông nghiệp tặng Bằng khen.

* Ban nữ công của Trường được Công ngành Nông nghiệp tặng Bằng khen.

* 01 cá nhân được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen và 15 cá nhân được Công ngành Nông nghiệp tặng Bằng khen.

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255736
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
141
246
603
129246
7841
9377
255736

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 20:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction