I. CHỨC NĂNG

Khoa Công nghệ thông tin có chức năng trực tiếp thực hiện chương trình đào tạo các nghề được phân công theo kế hoạch đào tạo chung của Trường và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng đào tạo, tiến độ giảng dạy và học tập các môn học, mô đun đào tạo của các nghề được phân công.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng. Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch, tiến độ giảng dạy; quản lý, tổ chức việc giảng dạy của giáo viên thuộc quyền quản lý của khoa.

2- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bao gồm:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đúng nội dung, chương trình dạy nghề và tiến độ đào tạo, các hoạt động ngoại khoá trong học kỳ, năm học, khoá học đối với các nghề mà khoa đã được phân công giảng dạy.

Căn cứ kế hoạch đào tạo của trường trong học kỳ, năm học do phòng Đào tạo xây dựng và đã được Hiệu trưởng phê duyệt, khoa xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy trong học kỳ, năm học, lập thời khóa biểu đối với các môn học, mô đun đào tạo nghề mà khoa được phân công giảng dạy và tổ chức thực hiện.

Lập kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo trung cấp, cao đẳng hệ liên thông các nghề khoa đào tạo.

Các kế hoạch, tiến độ giảng dạy, thời khóa biểu, phân công giáo viên, kế hoạch giáo viên của khoa phải được báo cáo phòng Đào tạo để phòng Đào tạo thực hiện các công việc về quản lý đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b) Xây dựng chương trình đào tạo của từng nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

c) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

d) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo, giáo trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức rút kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ công nghệ, khoa học kỹ thuật, cải tiến nội dung chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, xây dựng mới hoặc rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình, tài liệu học tập các môn học, mô đun do khoa giảng dạy.

đ) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình dạy nghề, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa... Tổ chức triển khai áp dụng các phương pháp dạy học tích cực; triển khai ứng dụng tiến bộ công nghệ dạy học vào trong giảng dạy.

e) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo mục tiêu của chương trình đào tạo đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Tổ chức các hoạt động kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ các môn học, mô đun để đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo đúng qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra hết môn học, mô đun, thi tốt nghiệp đúng quy chế.

3- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

4- Xây dựng kế hoạch phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên của khoa; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch.  

Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

5- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa, bộ môn;

6- Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

7- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn. Quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất (nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, phương tiện dạy học....) của khoa theo quy định của Hiệu trưởng. Tổ chức bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ thiết bị, máy móc của khoa.  Quản lý, sử dụng an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả vật tư và thiết bị. Tổ chức làm mô hình, học cụ, phương tiện dạy học; thiết kế phòng học chuyên môn. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị; kế hoạch mua sắm bổ sung, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị dạy nghề và phòng học thực hành tin học...thuộc khoa quản lý.

8- Bồi dưỡng giáo viên mới, giáo viên tập sự của khoa.

9- Tham gia tuyển sinh hệ đào tạo chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng. Tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp và hệ đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các nghề khoa đào tạo.

10- Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên thuộc khoa đào tạo theo quy định của Nhà nước và Nhà trường. Đề xuất phân công giáo viên chủ nhiệm và quản lý công tác GVCN của khoa. Phối hợp với phòng Công tác HSSV quản lý toàn diện học sinh, sinh viên học các nghề do khoa đào tạo. Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của HSSV.

11- Tổ chức các hoạt động thi học sinh, sinh viên giỏi, tổ chức hội giảng cấp khoa hàng năm.

12- Tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo các nghề do khoa quản lý, giảng dạy.

13- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

14- Được quyền phối hợp tác nghiệp với các phòng, khoa khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

15- Tổ chức cho giảng viên đi thực tế tại doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng giảng dạy thực hành

16- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

III. ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ

- Tin học văn phòng, Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính, Quản trị mạng máy tính và các nghề mới mở trong các nhóm nghề Công nghệ thông tin và truyền thông.

- Kết hợp thực tập nghề với bảo trì, sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng Internet của Trường.

IV. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC THEO SỰ PHÂN CÔNG CỦA BAN GIÁM HIỆU.

I. Ban lãnh đạo khoa

 Thầy Quyền  

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Viết Quyền

03/09/1982

Cử nhân

- Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đinh Quang Bắc

09/03/1982

Thạc sỹ

- Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Quang Huy

24/08/1981

Kỹ sư

- Giáo viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Huyền

05/02/1984

Đại học

- Giáo viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Đinh Thị Thu Hiền

14/08/1985

Thạc sỹ

- Giáo viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phạm Quang Huy

09/06/1991

Đại học

- Giáo viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Anh Tuấn

23/06/1990

Kỹ sư

- Giáo viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255727
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
132
246
594
129246
7832
9377
255727

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 20:13
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction